REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
INTEMPOREMED.PL

 


 

 1. DEFINICJE

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

  1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie udostępnione przez Medical Consulting umożliwiające korzystanie z Intemporemed.pl na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety.

  1. Intemporemed.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.intemporemed.pl lub przez Aplikację mobilną, za pomocą którego Medical Consulting świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

  2. Komentarze – treści wprowadzane do Intemporemed.pl przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza.

  3. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Intemporemed.pl, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym.

  4. Lekarz – lekarz, lekarz dentysta w rozumieniu ustawy z dna 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  5. Medical Consulting –Medical Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 7 B/5, (kod pocztowy: 01-651), REGON: 367466180, NIP: 584-204-54-60

1.6. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny pod adresem www.intemporemed.pl/

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego Intemporemed.pl wraz z załącznikami.

  2. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Intemporemed.pl, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Intemporemed.pl niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych.

  3. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez Medical Consulting za pośrednictwem Intemporemed.pl polegające w szczególności na prezentowaniu Użytkownikom najnowszych doniesień z medycznej prasy specjalistycznej, zalecenia kliniczne, schematy postępowania, najnowsze wydarzenia międzynarodowe i krajowe takie jak zjazdy, szkolenia, nowości terapeutyczne itp.

  4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Intemporemed.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa

  1. Zasady korzystania z Intemporemed.pl.

  2. Zasady świadczenia Usług Użytkownikom na pośrednictwem Intemporemed.pl

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Medical Consulting udostępnia Regulamin Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bezpłatnie na stronie www.intemporemed.pl, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Medical Consulting świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 4. Medical Consulting świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 5. Warunkiem korzystania z Intemporemed.pl. jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika.

 6. Warunkiem korzystania z Intemporemed.pl lub z Aplikacji mobilnej przez osoby fizyczne jest ukończenie 13 lat i posiadanie pełnej lub co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

 7. Intemporemed.pl jest portalem edukacyjnym zajmującym tematem edukacji medycznej i jest adresowany do pacjentów, lekarzy specjalistów, lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy pierwszego kontaktu i studentów medycyny.

 1. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO PORTALU

 

 1. Rozpoczynając korzystanie z Intemporemed.pl Użytkownik:

  1. zawiera z Medical Consulting umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach której świadczone są Usługi oraz

  2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

 1. Materiały zamieszczone w Intemporemed.pl są dostępne publicznie bez konieczności Rejestracji Użytkownika w Intemporemed.pl z zastrzeżeniem punktu następnego.

 2. Dostęp do materiałów zamieszczonych w Intemporemed.pl przeznaczonych dla lekarzy jest możliwy po Rejestracji Użytkownika.

 3. Prawidłowe korzystanie z Intemporemed.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet lub po zainstalowaniu Aplikacji mobilnej na urządzeniu.

 4. Użytkownik korzysta z Intemporemed.pl na własną odpowiedzialność. Medical Consulting zaleca stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiający uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla FireFox w wersji 31 lub Chrome 45 lub Internet Explorer 11 lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, jak też telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez Intemporemed.pl .

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z INTEMPOREMED.PL

 

 1. Zabronione jest zamieszczanie w Intemporemed.pl Komentarzy bezprawnych, a w szczególności Komentarzy, które:

  1. są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;

  2. są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

  3. naruszają prawa i wolności osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.

  4. stanowią stworzoną na zamówienie, nieautentyczną opinię o Intemporemed.pl, Medical Consulting lub innym podmiocie lub ich towarach czy usługach.

 1. Medical Consulting zastrzega sobie prawo usunięcia Komentarzy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub co do których istnieje podejrzenie takiego naruszenia.

 

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy z zastrzeżeniem punktu następnego. Weryfikacja Użytkownika jako lekarza następuje na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Rejestracja jest również dostępna dla studentów medycyny z zastrzeżeniem, że w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza rejestracji prześlą na adres e-mail info@intemporemed.pl skan aktualnej legitymacji studenckiej pozwalający na weryfikację statusu studenta. Wszystkie dane oprócz imienia, nazwiska, numeru indeksu oraz nazwy uczelni mogą być zasłonięte. Skan nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów niż weryfikacja oraz jest usuwany natychmiast po jej dokonaniu.

 3. Każde użycie słowa „lekarz” w Regulaminie i innych dokumentach odnosi się również do studentów medycyny.

 4. Rejestracja Intemporemed.pl następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.intemporemed.pl.

 5. Podczas Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:
 1. adresu e-mail,
 2. hasła,
 3. statusu (student, pielęgniarz, lekarz…),
 4. imienia i nazwiska,
 5. miejscowości,
 6. numeru Prawa Wykonywania Zawodu.
 7. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

 2. Medical Consulting po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika Konto. Dostęp do Konta będzie możliwy poprzez wprowadzenie danych logowania. Loginem do Konta jest adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 3. Medical Consulting może zablokować konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności Intemporemed.pl.

 4. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy formularza „Zapomniane hasło” dostępnego przy panelu logowania.

 1. ZOBOWIĄZANIA MEDICAL CONSULTING

Medical Consulting oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się w Intemporemed.pl były zbierane i redagowane z należytą starannością i pochodziły z wiarygodnych źródeł.

 1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Intemporemed.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, szczególnie z tzw. netykietą.

  2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

  3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

  4. Zasoby Intemporemed.pl nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Medical Consulting.

 1. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

 

 1. Użytkownik może usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji „usuń konto” na stronie profilu. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w bazie danych pozostaje login oznaczony jako „usunięty” w celu uniemożliwienia podszywania się przez inne osoby.

 2. Medical Consulting ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. Intemporemed.pl powiadomi Użytkownika o powodach usunięcia Konta pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym).

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących m.in. Usług, Treści, działalności Intemporemed.pl czy Aplikacji mobilnej.

 2. Reklamacje można składać:
  1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Intemporemed.pl
  2. mailowo na adres info@intemporemed.pl
  3. pisemnie na adres Medical Consulting.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Imię, nazwisko i dane kontaktowe Użytkownika;
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji
 1. Medical Consulting rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika. Medical Consulting powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ INTEMPOREMED.PL

 

 1. Intemporemed.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

 2. Medical Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych w Intemporemed.pl. Medical Consulting nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem z Intemporemed.pl lub Aplikacji mobilnej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

 1. Medical Consulting nie odpowiada za przypadki braku dostępności Intemporemed.pl lub Aplikacji mobilnej zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Medical Consulting.

 1. Medical Consulting nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

 2. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

 3. Medical Consulting zawiera linki do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że Medical Consulting rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

 4. Aplikacja mobilna nie jest wyrobem medycznym. Nie ma bezpośredniego wpływu na leczenie i jej zastosowanie jest pomocnicze. Do wyznaczania dawek leków konieczna jest wiedza medyczna oraz znajomość ich dawkowania zalecana przez ich producentów.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Medical Consulting zastrzega, że wszelkie Treści prezentowane w Intemporemed.pl lub Aplikacji mobilnej stanowią własność Medical Consulting lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

  1. Jeżeli treści wprowadzone do Intemporemed.pl przez Użytkownika będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w takim przypadku Użytkownik wprowadzający Treści do Intemporemed.pl, udziela Medical Consulting nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wprowadzone treści w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym min:

  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  1. Użytkownik, wprowadzając Treści do Intemporemed.pl oświadcza, że:

  1. udziela Medical Consulting zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Treści, tj. zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań (wszelkich modyfikacji) Treści;

  2. udziela Medical Consulting zezwolenia na ingzenie Treści z innymi utworami;

  3. wykorzystanie Treści nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika przez Medical Consulting określa Polityka prywatności dostępna pod adresem www.intemporemed.pl

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.

 2. Medical Consulting zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. W razie zmiany Regulaminu Medical Consulting powiadomi o tym Użytkowników.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.