Dzień: 23 maja, 2018

Do sulphonylureas still have a place in clinical practice?

Wyniki UKPDS czy ADVANCE potwierdziły korzyści mikronaczyniowe pochodnych sulfonylomocznika, redukcję incydentów nefropatii i retinopatii i brak wzrostu śmiertelności, chociaż nie wiadomo, czy było to związane z samą terapią SU czy ogólną

Cukrzyca typu 2 i niewydolność serca

Nie wszystkie inhibitory DPP-4 powodują wzrost ryzyka niewydolności serca. W badaniu EXAMINE z alogliptyną vs placebo u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym nie wykazano statystycznie znamiennie większego ryzyka hospitalizacji