ADA 2019 – najważniejsze informacje

Wyniki 10 badań klinicznych dotyczących prewencji i leczenia cukrzycy zaprezentowano podczas sesji naukowych na ostatnim kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego w San Francisco. Największe dyskusje wzbudziły badania z wynikami sercowo-naczyniowymi i nerkowymi inhibitorów SGLT-2 oraz agonistów GLP-1. Wyniki tych badań wpływają na praktykę kliniczną i postępowanie terapeutyczne w cukrzycy typu 2. Ale dyskusje toczyły sie także wokół cukrzycy typu 1 i automatycznych urządzeń do podawania insuliny.

Jakie tematy/dyskusje były najważniejsze podczas tegorocznego zjazdu?

  • będące w trakcie badań przeciwciało monoklonalne anti-CD3 opóźnia cukrzycę typu 1
  • kontrowersyjne wyniki badania RISE u dorosłych i nastolatków
  • alarmujące dane dotyczące powikłań u pacjentów 20-letnich z cukrzycą typu 2 w badaniu TODAY-2
  • doustny semaglutyd, czy wyniki badań będą równie obiecujące w praktyce klinicznej w prawdziwym świecie?
  • stosowany raz na tydzień dulaglutyd w najdłużej trwającym badaniu z wynikami sercowo-naczyniowymi
  • badanie z wynikami sercowo-naczyniowymi linagliptyny i glimepirydu w cukrzycy typu 2
  • nowa analiza badania CREDENCE

Przeciwciało monoklonalne anti-CD3 opóźniające cukrzycę typu 1

Po raz pierwszy, wykazano opóźnienie wystąpienia cukrzycy typu 1 u pacjentów z wysokim ryzykiem stosujących teplizumab, będące w trakcie badań przeciwciało monoklonalne CD-3, modyfikujące limfocyty T CD8+ , które wydają się być odpowiedzialne za niszczenie komórek beta trzustki.

Zaprezentowano wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania 2 fazy z teplizumabem u 76 dzieci i dorosłych z wysokim ryzykiem, krewnych z cukrzycą typu 1. Wszycy mieli 1 lub 2 autoprzeciwciała i subkliniczną nietolerancję glukozy. Teplizumab we wlewach co 14 dni opóżniał rozwój cukrzycy typu 1 o 2 lata w porównaniu z placebo i nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych.

Wyniki badania RISE

Wyniki badania Restoring Insulin Secretion (RISE) u dorosłych i nastolatków wskazują jak dramatyczne są prognozy dla młodych osób z cukrzycą typu 2. Dane pokazują, że u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym oraz dopiero rozpoznaną cukrzycą, którzy otrzymali leczenie, doszło do poprawy funkcji komórek beta trzustki w czasie roku badania w porównaniu z placebo. Chociaż u nastolatków w badaniu RISE dane ogłoszone w ubiegłym roku wskazują, że wczesne leczenie stanu przedcukrzycowego lub dopiero rozpoznanej cukrzycy typu 2 w ciągu roku nie poprawia funkcji komórek beta trzustki.

Pomimo leczenia u młodych pacjentów dochodzi do progresji choroby.

Alarmujące dane dotyczące powikłań u pacjentów 20-letnich z cukrzycą typu 2 w badaniu TODAY-2

Młodzi pacjenci z rozpoznaną cukrzycą typu 2 mają alarmująco wysoki wskaźnik wzrostu powikłań związanych z cukrzycą zanim osiagną wiek 20 lat, wskazują wyniki badania Longitudinal Outcomes in Youth with Type 2 Diabetes (TODAY 2). U ponad 500 pacjentów włączonych do badania, 5 zmarło z różnych przyczyn, głównie związanych z cukrzycą w ciągu 7.5 roku od diagnozy.

Ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysoce rozpowszechnione w populacji, zniszczenie narządów ewidentne i zdarzenia sercowo-naczyniowe pojawiają się nieadekwatnie do młodego wieku.

Dodatkowo, młode pacjentki zachodzące w ciążę mają więcej powikłań związanych z ciążą i dochodzi do większej zachrowalności noworodków.

U wielu tych młodych pacjentów wykazano wzrost źle kontrolowanej glikemii, jak i wzrost rozwoju powikłań.

Wydaje się, że u młodych pacjentów z cukrzycą typu 2 należałoby bardziej agresywnie postępować w leczeniu cukrzycy typu 2.

Badanie PIONEER 6 z doustnym semaglutydem

Doustny agonista GLP-1, semaglutyd, wykazał w badaniu PIONEER 6, że jest bezpieczny u pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z nieznamienną 21% redukcją zdarzeń MACE (major adverse cardiac events). Semaglutyd jest lekiem skutecznym i dobrze tolerowanym, podobnie jak liraglutyd, w badaniu head to head.

Semaglutyd jest obecnie oceniany przez agencje rejestracyjne w USA, Europie i Kanadzie i będzie pierwszym doustnym agonistą GLP-1.

Dulaglutyd – wyniki badania REWIND

Raz na tydzień, stosowany w iniekcji, agonista GLP-1, dulaglutyd, u pacjentów z cukrzycą typu 2 znamiennie redukuje ryzyko MACE, jak wykazało badanie REWIND z wynikami sercowo-naczyniowymi, głównie poprzez redukcję udarów.

Do badania byli włączeni pacjenci z lub bez uprzedniej choroby sercowo-naczyniowej.

Redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych była obserwowana u wszystkich pacjentów, niezależnie od płci, wyjściowej choroby sercowo-naczyniowej, wieku czy poziomu HbA1c. Dulaglutyd obniżał także umiarkowanie masę ciała o 1.5 kg (P=.0001) i skurczowe ciśnienie krwi o 1.7 mmHg (P=.0001).

Badanie DIRECT

Diabetolodzy w ostatnich latach uprzedzali pacjentów z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 o progresywnym charakterze choroby prowadzącym do intensyfikacji leczenia, kończącym się w wielu przypadkach insulinoterapią.

Jak wykazano w badaniu Diabetes Remission Clinical Trial (DIRECT) utrzymywana szybka redukcja masy ciała prowadzi do remisji cukrzycy typu 2 w ciagu 2 lat u pacjentów z wczesno rozpoznaną cukrzycą typu 2.

Witamina D nie zatrzymuje rozwoju cukrzycy u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym

Suplementacja witaminą D3 u pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy, ale którzy nie mieli deficytu witaminy D3, nie redukuje znamiennie ryzyka rozwoju choroby w porównaniu z placebo, zgodnie z wynikami randomizowanego badania, kontrolowanego placebo u pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednakże, w analizie post-hoc, u pacjentów ze znacząco niskim poziomem witaminy D, suplementacja może mieć pewne potencjalne korzyści.

U 99% pacjentów w ciągu 2.5 lat obserwacji nie wykazano różnic rozwoju cukrzycy u tych , którzy otrzymywali suplememnatcję witaminy D3 lub byli na placebo (P=.12).

Automatyczne urządzenia do podawania insuliny

Wiele platform internetowych z informacjami dotyczącymi automatycznych urządzeń do podawania insuliny zostanie zastąpionych jedną, którą przygotowuje firma Medtronic z non-profit Tidepool.

Platforma będzie zawierała informacje dla pacjentów i lekarzy dotyczące pomp insulinowych, systemów do ciągłego monitorowania poziomu glikemii i glukometrów.

Jako nastepny krok, zostanie utworzona aplikacja Tidepool Loop, gdzie będzie mżzna znaleźć informacje dotyczące różnych urządzeń.

Pacjenci i lekarze będą mogli porównać parametry i wybrać najlepszą opcję dla danego pacjenta.

Wysokie ciśnienie krwi oraz HbA1c: podobne ryzyko sercowo-naczyniowe u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1

Ryzyko sercowo-naczyniowe ulega podwojeniu, jeżeli ciśnienie krwi osiąga lub przekracza 120/80 mmHg u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1.

Dokonano analizy 605 pacjentów w badaniu Epidemiology of Diabetes Complications (EDC) w wieku 17 lat lub młodszyc.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi oraz z wysokim poziomem HbA1c mają podobne ryzyko choroby sercowo-naczyniowej.

Ponieważ oba parametry są istotne w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych, leczenie od początku powinno być skoncentrowane na kontroli glikemii jeżeli HbA1c jest bardzo wysokie, ale kiedy HbA1c osiąga poziom normy lub prawie normy, większa koncentracja powinna być na leczeniu ciśnienia krwi.

Wyniki badania CAROLINA

Nie wykazano różnic w wynikach sercowo-naczyniowych pomiędzy inhibitorem DPP-4 (linagliptyną) a pochodną sulfonylomocznika (glimepirydem) u pacjentów z cukrzycą typu 2 w badaniu CAROLINA.

Te dane nie będą miały wpływu na zmianę rekomendacji leczenia produktów z udowodnionymi korzyściami sercowo-naczyniowymi-inhibitorami SGLT-1 i agonistami GLP-1, po metforminie, u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową.

Ale mogą mieć wpływ na wybór leczenia u pacjentów bez choroby sercowo-naczyniowej, gdzie koszty leczenia mają znaczenie.

CREDENCE – nowa analiza badania

Głębsza analiza badania Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation (CREDENCE) wykazała, że kanagliflozyna redukuje zdarzenia sercowe i nerkowe, także u pacjentów bez uprzedniej choroby sercowo-naczyniowej (w prewencji pierwotnej) z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek.

Po średnim okresie obserwacji 2.5 roku badanie zostało wcześniej niż zakładano zakończone z powodu 30% redukcji złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego w skład którego wchodziło: podwojenie kreatyniny w surowicy krwi, schyłkowa niewydolność nerek wymagająca dializy lub przeszczepu nerki, zgon z przyczyn nerkowych lub zgon sercowo-naczyniowy, u pacjentów którzy otrzymali kanagliflozynę w porównaniu z placebo jako leczenie dodane do standardowej terapii.

To pierwsze badanie wykazujące korzyści u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek bez incydentu sercowo-naczyniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *