Badanie DAPA-HF z dapagliflozyną u pacjentów z niewydolnością serca

W ostatnim czasopiśmie ESC, Journal of Heart Failure, badacze DAPA-HF przekazali informacje dotyczące wyjściowej charakterysyki pacjentów włączonych do tego badania.

Do badania włączono 4774 pacjentów, kryteria włączenia obejmowały:

  • Pacjentów > 18 lat ze zdiagnozowaną LVEF < 40% i NYHA > II klasy
  • NT pro-BNP > 600 pg/mL, jeżeli pacjent nie był hospitalizowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, NT pro-BNP > 400 pg/mL, jeżeli pacjent był hospitalizowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, NT pro-BNP > 900 pg/mL, jeżeli wystąpiło migotanie przedsionków/trzepotanie przedsionków niezależnie od hospitalizacji z powodu niewydolności serca
  • Wymagano, aby pacjenci otrzymywali standardową terapię stosowaną w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową (ACE/ARB/ARNI, beta bloker,MRA, ICD).

Pacjenci z cukrzycą typu 1, hipotensją, zaostrzeniem w ostatnim czasie niewydolności serca lub innym epizodem sercowo-naczyniowym, z eGFR < 30 mL/min/1.73m2 byli wyłączeni z badania.

Wyjściowa charakterstyka pacjentów w badaniu przedstawia się następująco:

  • Cukrzyca – 45% pacjentów miało po raz pierwszy zdiagnozowaną cukrzycę lub HbA1c > 6.5% na wizycie 1 i 2, a 37% pacjentów miało stan przedcukrzycowy definiowany jako HbA1C > 5.7% na wizycie 1 lub 2, 18% pacjentów miało HbA1c w normie (< 5.7% zarówno na wizycie 1 jak i 2).
  • Terapia niewydolności serca: ACE/ARB (także ARNI) – 94%, ARNI – 11%, beta-bloker – 96%, MRA – 71%, ICD – 26%.
  • Terapia cukrzycy (u pacjentów z cukrzycą): insulina – 27%, metformina – 50.8%, SU – 21.7%, inhibitor DPP-4 – 15.4%, inhibitor alfa glukozydazy – 4.5%, agonista GLP-1 – 1.1%, TZD – 0.6%, bez leczenia – 20.3%.
  • Charakterystyka niewydolności serca: NYHA klasa II – 68%, NYHA klasa III/IV – 32%, śr. NT pro-BNP (wszystkie grupy) – 1437 pg/mL, śr. LVEF – 31%, hospitalizacje z powodu niewydolności serca w wywiadzie – 47%, śr. wynik w skali KCCQ (OSS/CSS) – 68/71.

Populacja pacjentów miała relatywnie wyższy wskaźnik otyłości (35%), nadciśnienia (74%), chorobę sercowo-naczyniową w wywiadzie, większy odsetek pacjentów z eGFR < 60 mL/min/1.73 m2 (41%) niż w badaniach PARADIGM-HF i ATMOSPHERE.

Pacjenci z cukrzycą mieli większą zachorowalność na niewydolność serca na tle miażdżycowym (62%), większą otyłość (44%), gorszy wynik w skali KCCQ, więcej pacjentów z gorszą klasą NYHA, wyższy NT pro-BNP, wyższe ciśnienie tętnicze niż pacjenci bez cukrzycy.

LVEF było podobne w grupie z cukrzycą i bez cukrzycy.

46% pacjentów w grupie cukrzycy miała przewlekłą chorobę nerek z większym odsetkiem osób z anemią w porównaniu z grupą bez cukrzycy.

Autorzy podkreślili, że triada: cukrzyca, przewlekła choroba nerek i anemia są związane z gorszymi rokowaniami w niewydolności serca.

W lipcu 2019 przewiduje się zakończenie badania, natomiast ogłoszenie wyników podczas kongresu American Heart Association w listopadzie 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.