Dapagliflozyna plus saxagliptyna u pacjentów na metforminie-porównanie z terapią insuliną

Vilsbøll T et al.Diabetes Care 2019; 42 (8): 1464-1472.

Badanie oceniało, czy terapia inhibitorem SGLT-2 i DPP-4 pozwala na osiąganie podobnej kontroli glikemii jak insulina bazalna u pacjentów z cukrzycą typu 2, niekontrolowanych na metforminie, z lub bez pochodnej sulfonylomocznika, bez wzrostu incydentów hipoglikemii i masy ciała.

Było to badanie wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane, 3 fazy do którego włączono dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 z niekontrolowaną glikemią na metforminie z lub bez pochodnej sulfonylomocznika. Pacjenci byli randomizowani (1:1) do ramienia z dapaglizflozyną i saxagliptyną lub do ramienia z insuliną glargine.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana (non-inferiority) HbA1c w porównaniu z wartościami wyjściowymi do 24. tygodnia leczenia u pacjentów leczonych dapa plus saxa vs insulina.

Dane dotyczące skuteczności leczenia obejmowały wyniki od 643 pacjentów (mean ± SD HbA1c, 9.1 ± 1.0% [75 ± 11 mmol/mol]).

W tygodniu 24. leczenia dapa plus saxa wykazały non-inferiority w redukcji HbA1c w porównaniu z insuliną (adjusted mean ± SE change, −1.7 ± 0.1% vs. −1.5 ± 0.1% [18.3 ± 0.7 mmol/mol vs. 16.8 ± 0.7 mmol/mol]; P = 0.118).

Znamienne różnice wykazano w redukcji masy ciała pomiędzy grupami (−3.64 kg [95% CI −4.20 do −3.09]; P < 0.001), mniej pacjentów miało potwierdzone incydenty hipoglikemii (21.3% vs. 38.4%, P < 0.001), więcej pacjentów osiągnęło HbA1c <7.0% (53 mmol/mol) bez hipoglikemii (20.9% vs. 13.1%, P = 0.008), i podobny odsetek pacjentów osiągnął HbA1c <7.0% (33.2% vs. 33.5%, P = 0.924). Średnie redukcje w 24-godzinnym pomiarze glikemii vs wartości wyjściowe w 2. tygodniu badania były większe w grupie dapa plus saxa niż w grupie z insuliną (P < 0.0001). Żaden pacjent w grupie dapa plus saxa i 3 pacjentów w grupie z insuliną (0.9%) miało ciężkie epizody hipoglikemii.

Leczenie inhibitorem SGLT-2 i DPP-4 w porównaniu z insuliną u niekontrolowanych pacjentów z cukrzycą typu 2 na metforminie pozwala osiągnąć podobną kontrolę glikemii z niższym ryzykiem hipoglikemii i klinicznie istotnym spadkiem masy ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.