Do sulphonylureas still have a place in clinical practice?

Wyniki UKPDS czy ADVANCE potwierdziły korzyści mikronaczyniowe pochodnych sulfonylomocznika, redukcję incydentów nefropatii i retinopatii i brak wzrostu śmiertelności, chociaż nie wiadomo, czy było to związane z samą terapią SU czy ogólną redukcją glikemii. Porównanie SU z pioglitazonem w badaniu TOSCA.IT także potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe pochodnych sulfonylomocznika, chociaż były zgłaszane incydenty hipoglikemii i wzrost masy ciała. Wyniki badania CAROLINA, gdzie porównuje się glimepiryd z linagliptyną i badania GRADE, gdzie porównuje się różne terapie (także SU) w kontroli gliekmii wskażą miejsce pochodnych sulfonylomocznika w algorytmie leczenia cukrzycy typu 2.