Long-term sustainability of glycaemic achievements with second-line anti-diabetic therapies in patients with type 2 diabetes: A real-world study

Pacjenci leczeni, po metforminie, inkretynami i TZD mieli statystycznie większe prawdopodobieństwo osiągnięcia i utrzymania kontroli glikemii przez ponad 2 lata bez potrzeby dalszej intensyfikacji w porównaniu z pacjentami leczonymi pochodnymi sulfonylomocznika i insuliną.