POLITYKA PRYWATNOŚCI
INTEMPOREMED.PL

 


DEFINICJE

 

 1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie udostępnione przez Medical Consulting umożliwiające korzystanie z Intemporamed.pl na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety.

 2. Intemporemed.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.intemporemed.pl lub przez Aplikację mobilną, za pomocą którego Medical Consulting świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Komentarze – treści wprowadzane do Intemporemed.pl przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza.

 4. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Intemporamed.pl, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym.

 5. Administrator – Maria Zawadzka na rzecz Medical Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 7 B/5, (kod pocztowy: 01-651), REGON: 367466180, NIP: 584-204-54-60
 6. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny pod adresem www.intemporemed.pl
 7. Regulamin – Regulamin serwisu internetowego Intemporemed.pl wraz z załącznikami dostępny pod adresem www.intemporemed.pl

 8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Intemporemed.pl, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Intemporemed.pl niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych.

 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 10. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez Medical Consulting za pośrednictwem Intemporemed.pl polegające w szczególności na prezentowaniu Użytkownikom najnowszych doniesień z medycznej prasy specjalistycznej, zalecenia kliniczne, schematy postępowania, najnowsze wydarzenia międzynarodowe i krajowe takie jak zjazdy, szkolenia, nowości terapeutyczne itp.

 11. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Intemporemed.pl.

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w związku korzystaniem z Intemporemed.pl i Aplikacji mobilnej.

Polityka cookies zawarta jest w osobnym dokumencie: polityka cookies.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Dane zbierane podczas Rejestracji są przetwarzane w celach:

Świadczenia Usług oraz prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika w Intemporamed.pl – podstawą prawną jest:

 1. Świadczenia Usług oraz prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika w Intemporamed.pl – podstawą prawną jest:
  1. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  2. w zakresie danych podanych przez Użytkownika fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika;
 2. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest:
  1. w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy;
  2. w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Intemporemed.pl – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. konferencji do miejsca zamieszkania;
 3. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Intemporamed.pl, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z Intemporemed.pl są przetwarzane w celach:

 

Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

 1. Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

 2. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest:

  1. w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy;

  2. w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Intemporemed.pl – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. konferencji do miejsca zamieszkania;

 3. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

Dane Użytkowników podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach:

identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu podstawą przetwarzania jest:

 1. Identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu podstawą przetwarzania jest:
  1. w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust.1 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. zakresie w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO -zgoda Użytkownika.
 2. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 3. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

Odbiorcy danych

 

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), dostawcom innych usług oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa Użytkownika

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego.

 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, a przez to do korzystania z Intemporemed.pl lub Aplikacji mobilnej, uzyskania newslettera lub realizowania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z Intemporemed.pl lub Aplikacją mobilną.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Tajemnica lekarska

Intemporemed.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Intemporemed.pl. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter oraz wiadomość widoczną na naszej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z Intemporemed.pl jak również w celu realizacji praw Użytkowników prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@intemporemed.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na www.intemporemed.pl