Strategia postępowania u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki i prawidłowym widzeniem

29 kwietnia 2019 zostało opublikowane w JAMA badanie, którego wyniki wpłyną na standardy leczenia cukrzycowego obrzęku plamki u pacjentów z prawidłowym widzeniem.

Badanie wykazało, że pacjenci z obrzękiem plamki i prawidłowym widzeniem lub obrzękiem środkowej części siatkówki i prawidłowym widzeniem, mierzonym w rutynowym badaniu oczu, mogą bezpiecznie zrezygnować z leczenia tak długo jak są pod ścisłą kontrolą i rozpocząć leczenie wówczas kiedy nastąpi pogorszenie widzenia.

Cukrzycowy obrzęk plamki jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u pacjentów z cukrzycową chorobą oczu. Cukrzyca prowadzi do powstania nieszczelnych naczyń krwionośnych w siatkówce oka, a obrzęk plamki powstaje w wyniku przesięku, co prowadzi do zaburzeń widzenia.

Do badania włączono 702 pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz ostrością wzroku 20/25 lub lepszą, co świadczy o normalnym lub zbliżonym do normy widzeniu.

Pacjenci zostali zrandomizowani do 1 z 3 strategii: 1) podanie w iniekcji 2.0 mg afliberceptu co 4 tygodnie (n=226) 2) laserowej fotokoagulacji (n=240) 3) prowadzenie obserwacji (n=236).

Aflibercept był podawany, jeżeli dochodziło do pogorszenia widzenia (w porównaniu z wartościami wyjściowymi) o co najmniej 10 liter (2 linie na tablicy) na dowolnej wizycie lub 5-9 liter (1-2 linii) na 2 następujących po sobie wizytach.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było przynajmniej 5-literowe pogorszenie widzenia vs wartości wyjściowe w 2-letniej obserwacji.

Spośród 702 pacjentów (śr. wiek 59 lat, 38%-kobiety), 625 z 681 (wyłączając zgony) ukończyło badanie.

Aflibercept zainicjowano u 25% (60/240), laserową fotokoagulację u 34% (80/326).

Po 2 latach odsetek pacjentów z pogorszeniem widzenia 5-literowego obserwowano odpowiednio u 16% (33/205), 17% (36/212) i 19% (39/208) w grupie afliberceptu, laserowej fotokoagulacji i w grupie podanej obserwacji (aflibercept vs laserowa fotokoagulacja risk difference, −2% [95%CI, −9% do 5%]; RR 0.88 [95%CI, 0.57-1.35; P = .79]; aflibercept vs grupa podana obserwacji risk difference, −3% [95%CI,−11% do 4%]; RR 0.83 [95%CI, 0.55-1.27; P = .79]; laserowa fotokoagulacja vs observation risk difference −1% [95%CI, −9%to 6%]; RR 0.95 [95%CI, 0.64-1.41; P = .79]).

Zdarzenia naczyniowe pojawiły się u 15 (7%), 13 (5%) i 8 (3%) uczestników odpowiednio w grupie afliberceptu, laserowej fotokoagulacji i grupie obserwacyjnej.

Spośród pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki i prawidłowym widzeniem nie wykazano znamiennych różnic w pogorszeniu widzenia po 2 latach obserwacji w 3 strategiach: podawania afliberceptu, laserowej fotokoagulacji czy w grupie obserwowanej.

Kontrola oczu/widzenia, bez leczenia, dopóki nie dochodzi do pogorszenia widzenia, jest racjonalnym rozwiązaniem u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.