Zalecenia dot. Prewencji Pierwotnej Choroby Sercowo-Naczyniowej i Cukrzycy typu 2-2019

Poprzez wykonanie 5 prostych badań u pacjenta z ryzykiem metabolicznym: obwodu pasa, ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu HDL, trójglicerydów oraz glikemii/HbA1c podczas kontrolnej wizyty, można zidentyfikować wysokie ryzyko i poprzez zmianę stylu życia ochronić pacjenta przed chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą typu 2.

Taki jest główny przekaz nowych Zaleceń dot. Prewencji Pierwotnej Choroby Sercowo-Naczyniowej na Tle Miażdżycowym i Cukrzycy Typu 2 u Pacjentów z Ryzykiem Metaboliocznym („Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk”) opublikowane 31 lipca w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism przez Towarzystwo Endokrynologiczne (Endocrine Society).

Kluczowym badaniem jest zmierzenie obwodu pasa pacjenta w celu identyfikacji ryzyka metabolicznego i ochrony przed chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą.

Podkreśla się ważność zmiany stylu życia i diety jako pierwszą linię leczenia. I dopiero wówczas, jeżeli cele terapeutyczne nie są osiągane należy włączyć farmakoterapię.

Nowe zalelecenia Endocrine Society, które są spójne z Zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologocznego (ADA) i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, są przeznaczone dla lekarzy rodzinnych, diabetologów/endokrynologów, geriatrów i kardiologów.

U wszystkich pacjentów wieku 40-75 lat podczas rutynowej wizyty sugeruje się wykonanie badań 5 składowych ryzyka metabolicznego.

Wyniki przynajmniej 3 badań odbiegające od normy powinny zwrócić uwagę lekarza na podwyższone ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy typu 2.

Chociaż dane wskazują , że najbardziej zagrożeni są pacjenci od 40 roku życia do 75, także w innym wieku, szczególnie młodsi, wcześnie zdiagnozowani w kierunku ryzyka choroby serca i cukrzycy, poprzez zmianę diety i wysiłek fizyczny, mogą skorzystać najbadziej.

5 czynników ryzyka to:

Podwyższone ciśnienie tętnicze ≥130 mm Hg skurczowe i/lub ≥80 mm Hg rozkurczowe

Zwiększony wymiar obwodu pasa ≥102 cm dla mężczyzn i ≥88 cm dla kobiet (dla nie Azjatów)[≥90 cm dla mężczyzn i ≥80 cm dla kobiet (Azjaci)]

Podwyższony poziom trójglicerydów na czczo ≥150 mg/dL (≥1.7 mmol/L)

Niski poziom cholesterolu HDL <40 mg/dL (<1.0 mmol/L) dla mężczyzn lub<50 mg/dL (<1.3 mmol/L) dla kobiet

Podwyższony poziom glikemii HbA1C ≥5.7% do 6.4%, lub glikemia na czczo ≥100 mg/dL (≥5.6 mmol/L)

Pacjenci z podwyższonymi 3 lub więcej czynnikami powinni być regularnie badani i ci, którzy mają 1 lub 2 czynniki ryzyka, powinni być badani co 3 lata.

Lekarze ponadto powinni sprawdzać poziom cholesterolu, palenie papierosów oraz wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej i jak najwcześniej rozpocząć edukację pacjenta w kierunku zmiany stylu życia.

Podkreślono, że pomiar obwodu pasa, oprócz badania wagi i wzrostu i obliczania BMI, jest ważnym badaniem.

Ciśnienie tętnicze powinno być sprawdzane co roku i jeżeli jest zbyt wysokie powinno być powtórzone następnego dnia.

U pacjentów z ryzykiem metabolicznym zaleca się wysiłek fizyczny w postaci żwawego spaceru i redukcję siedzącego stylu życia, a u pacjentów z nadwagą redukcję 5% masy ciała w ciągu roku.

Statyny powinny być zalecane w razie potrzeby.

Zalecenia dla starszych pacjentów (Endocrine Society, 2018):

Koncentrują się raczej na badaniach w celu identyfikacji i redukcji ryzyka choroby sercowo-naczyniowej na tle miażdżycowym i cukrzycy typu 2 niż zespołu metabolicznego.

Rekomendują coroczny screening w kierunku cukrzycy u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.

Obejmują kakulację 10-letniego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej wg American Heart Association/American College of Cardiology.

Definiują 10-letnie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej na tle miażdżycowym jako umiarkowane przy 5-7.5% i jako wysokie przy >7.5%.

Cel ciśnienia tętniczego określony jest na poziomie 130/80 mmHg na podstawie danych z badań: Heart Outcomes Prevention Evaluation-3 (HOPE 3), the Diabetes Reduction Assessment With Ramipril and Rosiglitazone Medication (DREAM) oraz Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack (ALLHAT).

Nie rekomenduje się aspiriny w tej grupie pacjentów z powodu braku danych korzyści i ryzyka krwawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.